Obchodné podmienky (veľkoobchod)

I. Základné ustanovenie

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchod (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu, umiestneného na webovom rozhraní https://www.topvape.sk (ďalej len „webové rozhranie“), medzi spoločnosťou

TopVape s.r.o. so sídlom: Podháj 6139/53, 974 05 Banská Bystrica (Slovenská republika)

 • IČO: 53214251
 • DIČ: 2121304053
 • IČ DPH: SK2121304053
zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 39387/S
 
Kontaktné údaje:
email: velkoobchod@topvape.sk
telefón: +421911455111
WhatsApp: +421917504578
 
ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“)
a podnikateľom, či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“)
(obaja spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“).
 

 2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a podmienky predávajúceho a kupujúceho podnikateľa, či právnickú osobu (kupujúci sa rozumie právnická osoba či podnikateľ, resp. ten, kto nakupuje tovar za účelom jeho ďalšieho predaja, alebo ten kto vykonáva zárobkovú činnosť živnostenského alebo obdobného spôsobu so zámerom dosiahnutia zisku, prípadne osoba, ktorá jedná menom alebo na účet podnikateľa), prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke, dostupnej na internetovej adrese: www.topvape.sk (ďalej len „internetový obchod“).

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

5. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil.

 

II.Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností, sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené bez a aj vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za opodstatnené vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.

2. Všetky prezentácie tovarov umiestneného v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru, uvedené v internetovom obchode, platí len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

III.Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Predávajúci si pre uzavretie zmluvy vyhradzuje podmienku minimálnej hodnoty objednávky. Minimálna hodnota objednaného tovaru v jednej objednávke musí byť rovná alebo vyššia ako 150€ bez DPH.

2. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode a jej autorizácii predávajúcim,

4. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

5. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku s povinnosťou platby". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

6. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. Okamžite po prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením prijatia objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.

7. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatie tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

8. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.

9. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 

IV.Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci nemôže objednávať tovar bez registrácie.

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet a to najmä v prípade, ak kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

 

V.Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cena dopravy je v prípade objednávky vyššej ako 250€ bez DPH zadarmo, v takom prípade predávajúci odberateľovi dopravu neúčtuje. V prípade objednávky v hodnote do 250€ bez DPH je účtovaná cena dopravy v hodnote 7,00€ bez DPH.

2. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku (pri preberaní tovaru). Platba kartou nie je povolená! V opačnom prípade si predávajúci vyhradzuje právo zmeny cien pre ďaľšie objednávky.
 • bezhotovostne (pred dodaním tovaru) prevodom na bankový účet predávajúceho, vedený v Tatra Banka a.s.,
 • bezhotovostne (po dodaní tovaru) prevodom na bankový účet predávajúceho, vedený v Tatra Banka a.s. Na tomto spôsobe platby však musia byť zmluvné strany dohodnuté a nie je ani možné si takúto platbu zvoliť pri jej zadávaní v košíku.

Predávajúci je oprávnený neumožniť platenie tovaru po dodaní tovaru. Tento spôsob platby je spravidla vyhradený pre stálych zákazníkov, ktorí odoberajú tovar dlhšie ako 3 mesiace. Ak nie je dohodnuté inak, je faktúra priložená k tovaru a k dispozícii na stiahnutie v užívateľskom účte po prihlásení.

3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4. Pri bezhotovostnej platbe pred dodaním tovaru je cena splatná do troch dní od prijatia objednávky, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Pre urýchlenie odoslania tovaru pri overených odberateľoch a po súhlase predávajúceho, môže kupujúci zaslať e-mailom potvrdenie platby výpisom z banky.

5. Pri bezhotovostnej platbe po dodaní tovaru je cena splatná do piatich dní od prevzatia tovaru kupujúcim, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.

6. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

7. Pri nedodržaní doby splatnosti podľa týchto obchodných podmienok, môže byť kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky a to za každý deň omeškania. Nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním kupujúceho vznikla, tým nie je dotknutý.

8. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ceny služby je predávajúci taktiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru a to až do okamihu úhrady všetkých splatných záväzkov kupujúceho.

9. Tovar je kupujúcemu doručený:

 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke prostredníctvom zásielkovej služby DPD.

10. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.

11. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

12. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

13. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

14. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho a je tiež priložený k dodávanému tovaru.

15. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

16. Tovar je zasielaný pomocou dopravcu DPD a v prípade objednávky vyššej ako 250€ bez DPH, predávajúci odberateľovi dopravu neúčtuje. V prípade objednávky v hodnote do 250€ bez DPH je účtovaná cena dopravy v hodnote 7€ bez DPH. 

 

VI.Odstúpenie od zmluvy

1. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, ktorá už bola kupujúcim zaplatená a účelne vynaložené náklady na dopravu tovaru bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (pokiaľ kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenie predávajúcemu neoznámi).

2. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny tovaru dlhšie ako 2 týždne.

3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 2 týždne od dojednaného dňa dodania.

4. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadom tovaru, ktorý bol dodaný riadne, včas a bez vád.

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomne ​​a v prípadoch zmlúv dojednaných elektronickou cestou aj elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

 

VII.Práva z vadného plnenia

1. Podmienky uplatnenia práv z chybného plnenia a záručnej zodpovednosti sa riadia

 

VIII.Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

IX.Osobné údaje

1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávané po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.

 

X.Ochrana obchodného tajomstva a obchodnej politiky predávajúceho

1. Pri dojednávaní zmluvy a jej plnení môžu byť kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy. Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie najmä:

 • uchovávať ich ako dôverné,
 • nevyužiť ich pre iný účel, ako na plnenie zmluvy,
 • nevyužiť ich akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom,
 • neposkytnúť ich bez súhlasu predávajúceho inej osobe.

2. Ďalej sa kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu predávajúceho zhotovovať kópie podkladov odovzdaných mu kupujúcim.

3. V prípade, že kupujúci opakovane a závažne porušuje pri svojej obchodnej činnosti obchodnú politiku predávajúceho alebo výrobcu tovaru, môže predávajúci spoluprácu s kupujúcim ukončiť. V takom prípade si predávajúci vyhradzuje tiež právo odstúpiť od akejkoľvek zmluvy uzatvorenej s kupujúcim.

 

XI.Záverečné ustanovenie

1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webového rozhrania alebo právny vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom zmluvné strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom.

2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim

6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

  

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 1.novembra 2021